POSTUP

FÁZA ZAVEDENIA (Rovnaké pre všetky systémy ISO)
Fáza zavedenia systému má niekoľko etáp a navzájom súvisiacich činností. Pre kvalitné zavedenie systému ISO je nutné absolvovať nasledujúce kroky:
 • Vytvoriť jasnú víziu organizácie a jej štruktúru
 • Splniť požiadavky predmetnej normy a legislatívy riešením a plnením praktických úloh
 • Zaviesť systém do praxe
 • Oboznámiť všetkých pracovníkov s požiadavkami systému na ich pracovné zaradenie
 • Vykonať internú previerku funkčnosti a vhodnosti zavedeného systému


 • diagram zavádzania systému ISO

  CERTIFIKÁCIA

  Certifikačný orgán (CO) je subjekt, ktorý má akreditáciu na certifikáciu systémov. Výber certifikačného orgánu je výsostné právo organizácie, ktorá si zavádza určitý systém. CO, s ktorým podpíšete zmluvu je povinný koordinovane s vami dohodnúť všetky požiadavky na úspešné absolvovanie certifikačného auditu (CA). Po úspešnom absolvovaní CA vám bude vystavený certifikát na obdobie troch rokov.

  PO CERTIFIKÁCII

  CO je však povinný následne každý rok vykonať dohľadový audit (DA), na ktorom skontroluje dodržiavanie požiadaviek normy ISO. Tretí rok po certifikácii sa vašej organizácii bude predlžovať certifikát ISO na obdobie ďalších troch rokov na tzv. Recertifikačnom audite (RCA). Okrem auditov vykonávaných CO vám z noriem ISO vyplýva povinnosť zabezpečiť si interné previerky (audity (IA)) a udržiavať systém v aktuálnom stave.

  ČASOVÁ NÁROČNOSŤ

  Je jasné, že proces zavedenia systému je niekoľkomesačný proces a jeho dĺžka predovšetkým závisí od času, ktorý môžete venovať riešeniu úloh. Urýchliť proces zavedenia systému vám pomôže poradca, ktorý vám poskytne všetky potrebné vzory, vysvetlenia, školenia a podklady.

  ČO PO CERTIFIKÁCII ?

  V prípade, že sa rozhodnete interné previerky a údržbu systému vykonávať sami, je potrebné vyškoliť interných auditorov z radov vašej organizácie. V prípade, že si túto službu prajete nakupovať externe, oslovte svojho poradcu, ktorý je zároveň aj interným auditorom a dohodnite si režim udržiavania systému po certifikácii.


  systémy ISO
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • POSTUP
 • AKO TO ROBÍME MY
 •